اگر به کارتون های ژاپنی علاقه مندید در این

سایت عضو شوید. پشیمان نمی شوید

www.forums.animparadis.com

من در این سایت به این اسم

عضو هستم.

Gaara_shikaku